Akú nájomnú zmluvu zvoliť?

Akú nájomnú zmluvu zvoliť?

Prenajímate byt? Akú zmluvu o nájme uzavrieť?

Prinášame vám porovnanie právneho rámca prenájmu bytu podľa Zákona o krátkodobom prenájme a podľa Občianskeho zákonníka. 

 

Podľa Zákona o krátkodobom prenájme:

 1. Vznik nájmu:

  • Nájom vzniká uzavretím písomnej zmluvy na dobu najviac dva roky, s možnosťou dvojnásobného predĺženia.
  • Zmluva musí obsahovať údaje o zmluvných stranách, predmet nájmu, výšku nájomného a úhrady za plnenia, opis stavu bytu a dobu nájmu, aj vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý, že je to zmluva o krátkodobom nájme a prehlásenie prenajímateľa, že si je vedomý povinnosti registrácie na daňovom úrade
 2. Nájomné:

  • Výška nájomného sa dohoduje medzi stranami, s možnosťou zvýšenia najviac o nárast cien alebo inflácie.
  • Úhrady za plnenia sa platia spolu s nájomným, ak sa neupraví inak.
 3. Zánik nájmu:

  • Zánik nájmu nastáva po uplynutí dohodnutej doby, písomnou dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy, alebo zánikom predmetu nájmu.
 4. Výpoveď z nájmu:

  • Prenajímateľ môže vypovedať nájom z dôvodov uvedených v zákone, ako porušenie domového poriadku či dlhé neplatenie nájomného.
  • Nájomca má rovnaké právo vypovedať z dôvodov uvedených v zákone.
  • Výpovedná lehota je min. mesiac, zo strany nájomcu min. 15 dní

Podľa Občianskeho zákonníka:

 1. Vznik nájmu:

  • Nájom vzniká písomnou zmluvou, buď na dobu určitú alebo neurčitú.
  • Zmluva musí obsahovať údaje o nájme, výšku nájomného a úhrady, a opis stavu bytu.
 2. Nájomné:

  • Výška nájomného a úhrad sa určuje osobitným právnym predpisom alebo dohodou strán.
  • Úhrady sa platia s nájomným, ak sa neupraví inak.
 3. Zánik nájmu:

  • Zánik nájmu nastáva po uplynutí doby, dohodou, výpoveďou alebo inými dôvodmi uvedenými v zákone.
 4. Výpoveď z nájmu:

  • Prenajímateľ môže vypovedať z dôvodov uvedených v zákone, ako potrebu bytu pre vlastné potreby.
  • Nájomca má právo vypovedať z dôvodov uvedených v zákone.
  • Výpovedná lehota je 3 mesiace, no môže sa predĺžiť o ochrannú lehotu(v prípade že sa preukáže, že nájomca je z objektívnych dôvodov v hmotnej núdzi), ktorá je 6 mesiacov

Toto porovnanie poskytuje základné prehľadné informácie o rozdieloch medzi právnym rámcom prenájmu bytu podľa Zákona o krátkodobom prenájme a Občianskeho zákonníka.

Ak si nie ste istí, ktorá z nájomných zmluv je vhodnejšia pre vás, obráťte sa na nás. 

Radi vám poradíme. 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie