Kúpili ste tento rok nehnuteľnosť? Nezabudnite, že vás čaká podanie daňového priznania.

Kúpili ste tento rok nehnuteľnosť? Nezabudnite, že vás čaká podanie daňového priznania.

Pokiaľ ste v roku 2023 nadobudli novú nehnuteľnosť, nezabudnite na to, že do 31. januára 2024 budete musieť podať daňové priznanie. Zdaňovacím obdobím pri daniach z nehnuteľnosti je kalendárny rok a platí sa priamo v daný rok. Daň za nehnuteľnosť na rok 2024 teda platíte v roku 2024.

Tlačivo podávate len raz, následne vám prislušný správca(mesto alebo obec) bude automaticky každý rok posielať vyrúbenú daň na úhradu spravidla do 15.mája príslušného kalendárneho roku, takže nie je potrebné daňové priznanie podávať každý rok. 

Daňovník priznáva daň z nehnuteľnosti ako majetkovú daň podaním priznania k dani z nehnuteľnosti. 

Daň z nehnuteľnosti sa platí za: 

  • pozemky
  • stavby
  • byty a nebytové priestory v bytovom dome 

V príslušnom tlačive vyplníte údaje potrebné pre výpočet výšky dane z nehnuteľnosti a doručíte správne vyplnené tlačivo na príslušný správcovský úrad teda obec alebo mesto, pod ktorého územný celok nehnuteľnosť patrí. Toto tlačivo je potrebné doručiť do 31. januára 2024. Po vyrúbení výšky dane a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je daň splatná do 15 dní. 

Pokiaľ platíte daň z pozemkov, jej výška sa vypočíta ako súčin rozlohy v metroch štvorcových, hodnoty pôdy v eurách a sadzby dane, ktorá je zákonom stanovená vo výške 0,25%, pokiaľ správca dane nestanoví inak. 

Pokiaľ platíte daň zo stavby, výpočet výšky je o čosi zložitejší. Ide o súčet sadzby dane a príplatku za podlažie (krát počet podlaží) a táto hodnota sa násobí rozlohou v metroch štvorcových. Ročná sadzba dane je podľa zákona 0,033 eur za každý začatý meter štvorcový, pokiaľ správca dane nestanoví inak. 

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa vypočíta ako súčin rozlohy v metroch štvorcových a sadzba dane. Jej výška je opäť zákonom stanovená na 0,033 eur za každý začatý meter štvorcový zastavanej plochy, ak správca dane nestanoví inak.

Od dane sú oslobodené tie pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ktoré určuje paragraf 17 odstavec 1 zákona o miestnych daniach, pričom podľa odstavcov 2 a 3 môže správca dane rozhodnúť o znížení dane alebo o oslobodení od platenia dane, pokiaľ nehnuteľnosť spĺňa podmienky, ktoré toto umožňujú.

Ak sa vám ale tento postup zdá náročný, stačí vám osobne navštíviť obecný alebo mestský úrad a tam vám s vyplnením tlačiva pomôžu. Prípadne sa môžete obrátiť aj na šikovného účtovníka či vášho realitného makléra. 

Ak si ale trúfate sami, nižšie nájdete tlačivo na stiahnutie. 

Stiahnuť tlačivo Daň z nehnuteľnosti 

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie